Capital Bank | Financial Innovation
Податоци за онлајн апликација
 
 
 

За личните податоци кои ќе бидат оставени на располагање загарнатирано е правото на пристап, промена и/или бришење во согласност со законот за лични податоци.

Давам дозвола банката да ме информира за условите кои се на интерес од моја страна.
Со пополнување на ова Барање, потврдувам дека:


* Клиентот може во иднина, со писмено барање до Банката, без надомест, да побара неговите лични податоци да не бидат користени за промотивни активности.

Испраќањето на барање за кредит е бесплатно и необврзувачко. По одобрување може да се откажете од кредитот.